Bul-Original
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   
Header

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL 
 
 
LEVERINGSVOORWAARDEN: 
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SCOOTMOBIELGEMAK.NL en op alle met SCOOTMOBIELGEMAK.NL aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SCOOTMOBIELGEMAK.NL ingestemd is. 
1.5 SCOOTMOBIELGEMAK.NL richt zich uitsluitend op de Europese markt. 
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SCOOTMOBIELGEMAK.NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.7 SCOOTMOBIELGEMAK.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. 
1.8 Door het plaatsen van een bestelling bij SCOOTMOBIELGEMAK.NL aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
 
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten. 
2.1 De tijdsduur van een aanbieding wordt bepaald door SCOOTMOBIELGEMAK.NL. 
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een order plaatst per e-mail, fax, post. 
2.6 Koper en SCOOTMOBIELGEMAK.NL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het 
ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden en tastbare documenten van SCOOTMOBIELGEMAK.NL zullen voor zover de wet dat toelaat, 
gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk 
(weer)gegeven of gedaan. SCOOTMOBIELGEMAK.NL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot 
schadevergoeding en/of ontbinding. 
 
 
3. Prijzen. 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de vorm van media met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes 
komen altijd met elkaar overeen. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die SCOOTMOBIELGEMAK.NL in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na 
de totstandkoming van de overeenkomst door SCOOTMOBIELGEMAK.NL worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
 
 
4. Betaling 
4.1 Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaalt: via bankoverboeking 
Bankoverboeking geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het factuurnummer over te maken op ABN-Amro, rekening 53.80.32.618 t.n.v. Glindhorst Handelsonderneming. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. 
SCOOTMOBIELGEMAK.NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van SCOOTMOBIELGEMAK.NL 
4.2 In het geval door SCOOTMOBIELGEMAK.NL een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. 
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper. 
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SCOOTMOBIELGEMAK.NL als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is SCOOTMOBIELGEMAK.NL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, 
de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
 
 
5. Levering en leveringstijd. 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SCOOTMOBIELGEMAK.NL ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Dergelijke 
informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst 
te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, dan zal dit worden aangegeven. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant 
of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. 
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
 
6. Verzendkosten 
6.1 Scootmobielgemak.nl maakt voor de bezorging van uw bestellingen gebruik van de diensten van de TNT post. De verzendkosten bedragen € 7,95 per bestelling. Bij bestellingen met een totaalbedrag boven € 500,= worden geen verzendkosten in 
rekening gebracht. 
De vermelde tarieven gelden uitsluitend voor bezorging op een adres in Nederland, voor het buitenland gelden afwijkende tarieven. 
 
 
7. Ruilen en herroepingrecht 
7.1 De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Scootmobielgemak.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen 
na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk was kennis te geven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Scootmobielgemak.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde 
daarvan te restitueren. 
7.3 Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen 10 (10) werkdagen na aflevering aan Scootmobielgemak.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts 
geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en ,indien aanwezig bij aflevering, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van 
de koper komen. Alleen het door de koper betaalde aankoopbedrag zal geretourneerd worden en niet de daarbij horende verzendkosten die de koper bij de aankoop van het artikel betaalt heeft. 
7.4 Producten die tijdelijk zijn afgeprijsd zijn kunnen niet geretourneerd worden. 
 
 
8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. 
 
 
9. Garantie en aansprakelijkheid 
9.1 SCOOTMOBIELGEMAK.NL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
9.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
9.3 SCOOTMOBIELGEMAK.NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SCOOTMOBIELGEMAK.NL. SCOOTMOBIELGEMAK.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of 
bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 
9.5 Indien SCOOTMOBIELGEMAK.NL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de 
schade is veroorzaakt. 
9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SCOOTMOBIELGEMAK.NL of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of 
onleesbaar is gemaakt; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 
- indien de wasvoorschriften niet worden nagevolgd indien deze van toepassing zijn. 
9.7 De Koper is gehouden SCOOTMOBIELGEMAK.NL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen SCOOTMOBIELGEMAK.NL mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en 
kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
De Koper is verplicht het product aan SCOOTMOBIELGEMAK.NL te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht SCOOTMOBIELGEMAK.NL zich tot 
het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 
9.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. 
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de koper jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende 
garantie. 
9.9 Op al onze producten zit één jaar fabrieksgarantie op het materiaalfouten en fabricagefouten.
 
 
10. Overmacht 
10.1 In geval van overmacht is SCOOTMOBIELGEMAK.NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer 
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of 
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
 
11. Intellectuele eigendom. 
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij SCOOTMOBIELGEMAK.NL, 
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
12. Persoonsgegevens. 
12.1 SCOOTMOBIELGEMAK.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. SCOOTMOBIELGEMAK.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14. Uw rechten 
14.1 U kunt altijd aan SCOOTMOBIELGEMAK.NL vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan SCOOTMOBIELGEMAK.NL vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die 
SCOOTMOBIELGEMAK.NL zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u SCOOTMOBIELGEMAK.NL hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw 
emailadres heeft opgegeven. 

 
 

 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.